แนวทางการออกแบบเว็บไซต์อย่างสร้างสรรค์

การมีเว็บไซต์ที่ดี ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาได้อย่างสร้างสรรค์

และจะเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก เพราะมีรูปแบบตามหลักของการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีและมีประสิทธิภาพโดยตรง ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วนั้น เว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางจะสามารถอยู่ในความควบคุมของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกชมเว็บไซต์ที่มีรูปแบบไหน อย่างไร การออกแบบเว็บไซต์อย่างมีคุณภาพ เป็นการผสมผสานงานสร้างสรรค์ บวกเข้ากับงานออกแบบกราฟฟิกดัไซน์ จึงทำให้เว็บไซต์นั้นมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง

การพัฒนาหรือการสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบันมีแนวทางหลักๆอยู่ไม่กี่แนวทาง โดยมากแล้วผู้ประกอบการจะอาศัยวิธีการในลักษณะการจ้างนักพัฒนามืออาชีพเข้ามาจัดการธุรกิจของตัวเอง มีการตกลงกันถึงความต้องการของผู้ประกอบการถึงเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องหลักๆบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งการติดตามเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างธุรกิจให้มีความเติบโต เป็นการเติบโตอย่างมีหลักการ การสังเกตคู่แข่ง การกำหนดราคาที่อยู่บนฐานของกลไกราคาก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่ไม่สามารถมองข้ามได้

การออกแบบเว็บอาจจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ที่มีความคิดในทางสร้างสรรค์ ศิลปะ

แต่การจะเริ่มต้นออกแบบและสร้างให้ดีนั้นต้องมีการวางแผน เรียนรู้เทคนิค ในการออกแบบอย่างถูกวิธีและถูกขั้นตอน รู้จักเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการออกแบบ เพราะการทำงานทุกอย่างต้องมีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อเป็นข้อกำหนดที่เราจะต้องทำ และงานที่ลงมือทำนั้นก็จะได้อยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ อย่างน้อยก็ให้เราได้รู้ถึงเป้าหมายของการทำงานที่แน่นอน พูดง่ายๆ ก็คือเราจะทำอะไรก็ต้องตั้งวัตถุประสงค์ขึ้นมาไว้ก่อนแล้วค่อยดำเนินการตาม ขั้นตอนที่เราได้ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ การสร้างเว็บก็เช่นกัน ต้องมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง

การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ เป็นการวางแผนการจัดลำดับเนื้อหาสาระของเว็บไซต์ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อจัดทำเป็นโครงสร้างในการจัดวางหน้าเว็บเพจทั้งหมด เปรียบเสมือนแผนที่ ที่ทำให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ ช่วยในนักออกแบบเว็บไซต์ไม่ให้หลงทาง การจัดโครงสร้างของเว็บไซต์ มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การที่จะทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถค้นหาข้อมูลในเว็บเพจได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบโครงสร้างหรือจัดระเบียบของข้อมูลที่ชัดเจน แยกย่อยเนื้อหาออกเป็นส่วนต่างๆที่สัมพันธ์กันและให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน จะช่วยให้น่าใช้งานและง่ายต่อการเข้าอ่านเนื้อหาของผู้ใช้เว็บไซต์

This entry was posted in สินค้าและบริการดีๆ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.